ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 08/11/20 מדדי פוריות לחודשים אפריל-יולי 2020
לכולם שלום, השבוע נשלחים בצורה פרטנית מדדי הפוריות לכלל המזריעים/מחליפים לחודשים אפריל-יולי 2020. חלק מהמזריעים מקבלים כבר היום את הדו"ח וחלקם בתחילת שבוע הבא. (סדר השליחה – לפי שם המזריע, א'-ב') דו"ח מדדי הפוריות מתחלק ל-3 חלקים: 1. מדדי פוריות לחודשים אפריל-יולי 2020, לפי שלוחות, מס' הזרעה, פסילות, ופרות הרות ממוגשות 2. כלל המשקים באזור - אחוזי התעברות, ימיי מנוחה, סרק וריק לרפתות באזור שלך לחודשים אפריל-יולי 2020. אחוזי ההתעברות בטבלה – אחוז התעברות כללי 3. איור אחוזי התעברות כלליים לפי השלוחות השונות – אפריל – אוגוסט 2020 מספר דגשים  מדדי הפוריות הן לכל הזרעה שבוצעה ויש עליה דיווח עוקב, ללא קשר לרפת שהמזריע הזריע. כמובן, שמרבית ההזרעות הן באזור של המזריע  התוצאות של המשקים (בדו"ח 2) הן לפי האזור שנקבע לכל מזריע, ללא קשר ליום שהתחיל לעבוד בו. כך יוצא, שלעיתים מזריעים מזהים משקים באזור שלהם, שהתוצאות של המשק הם מביצועי מזריע אחר, או חברה אחרת.  שתי הדוחות הראשונים משקפים תוצאות ל-4 חודשים ומסתיימים בחודש יולי. הדו"ח ה-3 משקף תוצאות עד חודש אוגוסט. ספר העדר, מתחיל להעביר לנו תוצאות מהימנות בתקופה של 3- חודשים, לעומת 4- חודשים שהיה בעבר. הנתונים מהימנים במשק השיתופי, עדיין לא מושלמים במשק המשפחתי. מכאן שהאיור בדו"ח 3, בחודש אוגוסט, מתבסס בעיקרו על תוצאות הקיבוצים. המהלך שעוברים, הוא הכנסת מערכת תבל למשקים, וכך יש באפשרות ספר העדר לקבל ולנתח נתונים מיד אחרי הכנסתם על ידיי הרפתן למערכת. העדכונים יהיו יותר ויותר מהירים. באחריות המערכות לבדוק את מהימנות ודיוק הנתונים לפני פרסומם.  כל התוצאות בדוחות הם רק ממשקים המעבירים את הנתונים בביקורת החלב.  ישנם משקים ששלוחות מסוימות מסומנות ב-0 נתונים לעומת שלוחות אחרות (באותו המשק) עם נתונים לניתוח. ישנם משקים עם אירועים בודדים לניתוח. לשורות אלו, אל אף הימצאותן בדו"ח, אין להתייחס ברצינות  התיבות המסומנות בצהוב – מובהקות לחיוב או לשלילה. כלומר, שונות מממוצע כלל המזריעים בצורה מובהקת.  קיימת שונות גדולה מאוד בין המשקים  הדו"ח מכיל את ההשפעה של חודש מאי שהיה בשליש האחרון שלו בעומסי חום ארוכים וגבוהים מאוד. השפיע על הייצור וגם על הפוריות.  הקיץ בחודשים יוני-אוגוסט היה נוח בעיקרו. ישנם משקים, שבקיץ נוח, לא מפעילים את מערכת הצינון כראוי, כפי שהיו מפעילים ב"קיץ חם". גם לכך יש השלכות על הפוריות השבוע, השתתפנו בצערו של כפיר על מות אביו. יהיה זכרו של און ברזילי ברוך. מאחלים לכפיר בריאות שלמה וחזרה למהלך העבודה בברכה, יואל
לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ