ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
פרים מחו"ל
ארגון האינטרבול הממוקם בשבדיה מרכז בתוכו נתונים של פרות ההולשטיין מכ-15 ארצות בעולם. הקבצים נשלחים למרכזי ספר העדר בארצות השונות בנתוני המרה המתאימים לכל ארץ וארץ. לישראל מגיעים נתונים הכוללים ערכים של תכונות הייצור: חלב, שומן וחלבון (ק"ג ואחוז) וכן תאים סומטים. מכאן שנתוני הטבלאות המומרות לתנאי ישראל מסתכמים בטור הנקרא PD96 הזהה לאינדקס הטיפוח הישראלי ללא ערכי הפוריות. כיוון שישראל לא שולחת את נתוני השיפוט הגופני אין הטבלאות מכילות נתונים אלו.

היתרון בהזרעת פרי חו"ל הוא בכניסה של קווי דם חדשים. אולם יש לחזור ולהדגיש שהמספרים המומרים בטבלאות האינטרבול צריכים להיבחן בתנאי ישראל ופרים רבים המופיעים בערכים מאוד גבוהים "צונחים" כאשר מבחנם מגיע למימוש בתנאי ישראל.

שיאון, בשיתוף פעולה הדוק עם ספר העדר ישראלי, מייבאת זרמה מארצות שונות לאור נתוני האינטרבול. פעמיים בשנה אנו מפרסמים את נתוני הפרים שאת זרמתם מייבאים במטרה להזריע את אוכלוסיית העתודות או "הזמנות פרטיות" והעומדים בתנאים הווטרינרים של ישראל.

הטבלה המצורפת היא סיכום של ערכי התכונות המופיעות בטבלאות האינטרבול באוגוסט 2002, 2003 ו-2004. הטבלה מחולקת לפי פרים שהזריעו בעיקר עתודות ופרים שהזריעו פרות במשקים לפי הזמנות פרטיות. פר שמבחנו קיים כבר בתנאי ישראל יסומן בשורה בצבע ירוק והערכים המסתכמים בעמודה של PD01 כוללים גם פוריות בנות הפר. אנו מפרסמים כאן רק פרים ששיאון הזמינה את זרמתם מהארצות המוצגות. בעתיד נמשיך להציג את נתוני הפרים המיובאים בטבלאות נפרדות ומצטברות לנוחיותכם.

רפתנים המבקשים לראות את כלל הפרים ברשימת האינטרבול יפנו לספר העדר.
נתוני פרים להזמנות פרטיות נובמבר 2009
PROSSLI- BROWN SWISS
HURAY- BROWN SWISS
HICKORY- BROWN SWISS
טופס הזמנת זירמה+מחירים נובמבר 2009
פרים מחו"ל יוני-2009
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ