ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
ועדות טיפוח
ועדה ארצית הכוללת מגוון רחב של רפתנים, אנשי מחקר, ספר העדר ושיאון. הוועדה אוחדה בשנת 2004 משתי ועדות קודמות: ועדת טיפוח וועדת ספר העדר. בראש הועדה עומד רפתן והוא ביחד עם מנהל ספר העדר והמנהל המקצועי של שיאון מגבשים את תכניה. הועדה מתכנסת בין 3-4 פעמים בשנה כאשר על סדר יומה הוא קביעת מדיניות הטיפוח ויישומה בשטח ע"י בחירת העגלים מתוך רשימת העגלים המעניינים ששיאון מכינה. עגל שנבחן בוועדה ונמצא חיוני למערכת הטיפוח מקבל שם ומספר ונכנס לקובץ העגלים-פרים של ספר העדר ושיאון. סיכומי הועדה והנושאים המרכזיים שנדונו בה יוצגו באתר בהמשך לארכיון הכולל את כלל הסיכומים של הועדה.

2020
ועדה מס' 73
2017
ועדה מס' 68
2016
ועדה מס' 67
ועדה מס' 66
2015
ועדה מס' 65
ועדה מס' 64
2014
ועדה מס' 63
ועדה מס' 62
2013
ועדה מס' 60
ועדה מס' 59
2012
ועדה מס' 58
ועדה מס' 57
2011
ועדה מס' 55
2010
ועדה מס' 54
ועדה מס' 53
2009
ועדה מס' 51
ועדה מס' 50
2008
ועדה מס' 49
ועדה מס' 48
2007
ועדה מס' 47
ועדה מס' 46
2006
ועדה מס' 45
ועדה מס' 44
2005
ועדה מס' 43
ועדה מס' 42
2004
ועדה מס' 41
ועדה מס' 40
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ