ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 26/01/20 נתוני פרי זרמה ממוינת - טופס הזמנה
 26/01/20 סקירה מקצועית זרמה ממוינת וזרמות יבוא 24.1.2020
לכולם שלום,
שיאון מפרסמת רשימת יבוא זרמת פרים אשר חלקם בזרמה ממוינת וחלקם בזרמה רגילה.
בסקירה נתוני הפרים הללו ואילן היוחסין שלהם. אנו מביאים ממספר מקורות ומנסים בכך לפתוח את קווי הדם.

מחיר אחיד לכל הזרמות הממוינות – 160 ₪ (בנוסף למחיר ההזרעה)
מחיר אחיד לכל הזרמות הרגילות – 60 ₪ (בנוסף למחיר ההזרעה)

רשימת הפרים שזרמתם רגילה תהייה גם לעתודות.
נקודה זו חשובה וזאת בשל השימוש בקודים:
זרמה לא ממוינת, המיועדת לעתודות, המשק לא מחויב במחיר מנת הזרע ויש להוסיף את הקוד 91 (הזרעה לעתודות).
במידה והמשק הזמין ומשתמש בזרמה של אותו הפר, הוא יחויב במחיר אחיד של 60 ₪.
חובה להקפיד על השימוש בקודים ובכך נוכל להוציא חשבוניות אמינות ונכונות יותר.

מצורפים לסקירה עוד שני קבצים:
1. טופס הזמנת זרמות ממוינות
2. טופס הזמנת זרמות רגילות

 12/01/20 סקירה שבועית 10.1.2020
לכולם שלום,
השבוע עברנו אירוע חריג של גשמים רבים. אמנם ברכה למשק המים אולם לעיתים, פגיעה במשקים חקלאיים. ואמנם, גם רפתות נפגעו מאירוע זה.
הפעם בסקירה, תיאור שיעורי ההתעברות עד ספטמבר 2019. כלומר, סיכום של כמעט כל הקיץ האחרון.
 11/12/19 לוח פרים דצמבר 2019
 11/12/19 סקירת לוח פרים דצמבר 2019
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ