ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
פברואר 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 16/02/20 תכנון קורסים תחום הבקר
אל ציבור הרפתנים והעוסקים בענף שלום רב,
בתחום הבקר בשה"מ עוסקים בהדרכה ומחקר יישומי המוכוונים להתמודד עם אתגרים רבים הניצבים בפני רפתות בישראל בשנים הבאות.
מטרתנו לתרום להתקדמות המקצועית ולהטמיע שיטות ונהלי עבודה שיאפשרו לענף החלב בארץ להתקיים ולבלוט בהישגים גם בעתיד.
במסגרת המאמצים לשפר וליעל הנגשת ידע מקצועי לעוסקים ברפת בחרנו לפרסם מראש לנוחיותכם את תכנית הקורסים הדו-שנתית (2020-2021)
של התחום הכוללת קורסי בסיס, סדנאות והכשרות מקצועיות למתקדמים.
מובן שתוכנית היא בסיס לשינויים אבל בהחלט נעשה מאמץ אמיתי לקיים כל פעילות במועד הרשום בתוכנית המצ"ב.
כמו כן נודה בהחלט לביקורת בונה ו/או הצעות לסדר היום על התוכנית והקורסים ונשמח במיוחד לפגוש אתכם משתתפים בקורסים.
בברכה
הלל מלכה מנהל תחום בקר וצוות תחום הבקר, שה"מ
 16/02/20 סקירה שבועית 14.2.2020
שלום לכולם,
אנו נמצאים בחצי הזמן של פעילות לוח הפרים דצמבר 2019.
זה הזמן לבחון את הפעולות בשטח בגין ההזרעות.
מהו התכנון ומהו הביצוע?
ההבדלים הניכרים, בעיקר בשימוש זרמת הפרים הצעירים-ג'נומיקים, חייבים שינוי, ועל כך בסקירה.
הזרמות הפוריות נמצאות בשימוש רב מידיי ואנו משתמשים בפר פורה על חשבון גנטיקה טובה ומקדמת בהזרעות 1-3. הרצוי להשתמש בגדות עם 372 נקודות החמ"מ לעומת פרי לוח ברמות של 700-900 נקודות החמ"מ? נקודה חשובה זו, בסקירה

בברכת שבוע טוב,
יואל
 08/02/20 סקירה שבועית 7.2.2020
ישיבה ראשונה של ועדת מעניינים מומלצים לשנת 2020. אולם ישיבה זו דנה בעיקר בעגלים שלידתם היה בשנת 2019.
תוצאות ופירוט על העגלים, בסקירה.
פוריות חודשית במשק הקיבוצי מתפרסמת באיורים. באוקטובר הייתה שינויי מגמה של שלוחת העגלות.
 02/02/20 מחירון הזרעות לשנת 2020
מצורף המחירון
 02/02/20 סקירה שבועית 31.1.2020
נתונים עדכניים על פרי הג'נומיק המתפרסמים בלוח הפרים דצמבר 2019 – הערכים והסיבות לשינויי, בסקירה
בנוסף, שינויי האזורים – עידכון מצב והפנים לעתיד
קוד זרמה 91 – קוד חשוב לשימוש בהזרעת עתודות. הסברים לכך, בסקירה
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ