מחירון

18/12/2023

למגדלים שלום !

כללי

להלן מחירון שיאון לשנת 2024 כפי שאושר ע"י הדירקטוריון בבסיס תכנית העבודה.
במחירון מופנמת עליה קטנה במחירי ההזרעה אשר משקפת את העלייה שחלה במחירי התשומות. אנו בוחנים את עצמנו לכל אורך
הדרך כך שנוכל לספק את השירות, הטיפוח והזרמות האיכותיים ביותר למגדלים במחיר המינימלי.
המחיר לרכישה של זרמה ממוינת ישראלית נותר ללא שינוי.

מחירון הזרעות שיאון 2024

 • הזרעה ראשונה : 137 ₪
 • הזרעה 2 ואילך: 77 ₪
 • פסילה/הזרעת סרק: 20 ₪
 • הזרעה כפולה: 41 ₪
 • מנת זרמה לרכישה/הזרעה עצמית: 57 ₪

מחירים נוספים (המחיר בנוסף למחיר ההזרעה):

 • זרמה ממוינת מחו"ל: 150 ₪(ראו אופן הגביה בהמשך).
 • זרמה ממוינת ישראלית: 120 ₪
 • זרמת פרי בשר - שרולה/בלגי כחול: מוכל במחיר ההזרעה (137 ₪ או 77 ₪ לפי ההזרעה).
 • זרמת פרי בשר אחרים - אנגוס/ווגיו : 20 ₪
 • זרמת פרי חלב אחרים - הולשטיין/שוויצרי-חום / ג'רסי/ נורמנדי/סימנטל: 45 ₪
 • הזרעה ע"י שיאון מזרמת יבוא שלא נרכשה משיאון תזכה בהנחה ש ל 30 ₪

תנאי תשלום :

 1. שוטף + 30 בצ'ק לפקודת: שיאון חברה ישראלית להזרעה בע"מ .
 2. מגדלים המשלמים בהמחאות או במזומן (בתנאי תשלום שוטף + 30) וללא פיגורים בכל החודשים, יקבלו הנחה של 1% בסוף
  השנה .
 3. תשלומים שווים ב - 12 צ'קים מראש על בסיס ביצוע שנת ,2023 יזכו ב- 1% הנחה על כל השנה בחשבון הסופי.
 4. מגדלים המשלמים באמצעות המחלבות, יקבלו הנחה של 1% בגוף החשבונית.
 5. מגדלים המשלמים באמצעות ארגוני הקניות, יקבלו הנחה של 1% בגוף החשבונית.
 6. ההנחה בגין הזרעות זרמת יבוא שלא נרכשה משיאון, תינתן בסוף שנה קלנדרית.

אופן הגביה לזרמה ממוינת מחו"ל:

משק המזמין זרמה ממוינת יחויב בתחילה בסך ההפרש בין עלות הזרמה הממוינת לעלות הזרמה
הרגילה, בהתאם למספר המנות שהזמין. במהלך ההזרעות בשוטף, יחויבו הזרעו ת אלו כזרמה רגילה.
לדוגמא: משק שהזמין 20 מנות של זרמה ממוינת יחויב:

 1. בהפרש העלות בין זרמה ממוינת לזרמה רגילה (ב- ₪ ): 2,100 = (45 - 150) x20
 2. בעת ביצוע ההזרעות בשוטף: ב- 45 ₪ להזרעה בנוסף לעלות ההזרעה (137 ₪ או 77 ₪ לפי ההזרעה).

אנו מאחלים לכולנו שנה בריאה ופורייה, ושנדע זמנים טובים יותר במהרה.

בברכה,
גיורא פוין
מנכ"ל

Scroll to top
דברו איתנו
לסגור