ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 24/01/21 סקירה שבועית 22012021-פוריות בעשור האחרון, לפי שלוחות והגורמים המשפיעים
לכולם שלום, אנו כל הזמן בוחנים ובודקים את נתוני הפוריות הארציים. הסקירה הפעם בוחנת את הירידה בפוריות. הגורמים הנסקרים הם: עונות השנה - בעשור האחרון. ניתן לראות בברור, מגמת ירידה ברורה משנת 2016 , בביצועי הפוריות בעונת הקיץ, בכל השלוחות. בעונות האביב והחורף, התמונה אחרת. בכולם, בשנה האחרונה, ירידה בביצועי הפוריות, בכל השלוחות, בכל העונות. חומר מיהול - הסבר ומסקנות על ההשפעה של חשיפת תאי הזרע לאנטיביוטיקה על הפוריות בשטח. הוכח בצורה ברורה מאוד שאין שום השפעה לשיטת תוספת חומר המיהול וחשיפת תאי הזרע לאנטיביוטיקה. בנוסף, שיטת ההקפאה בשיאון לא השתנתה שנים רבות. עקומה סטנדרטית הדומה לעקומת ההקפאה הקיימת במרבית ממרכזי ההזרעה הגדולים בעולם. שימוש בפרים - העדר הישראלי הוא קטן יחסית, ושימוש במספר פרים בעלי ערך גנטי גבוה ושזרמתם פחות פורייה, ישפיע בהיבט המערכתי. דוגמאות והסברים, בסקירה זרמת חו"ל - משך שנים רבות, לזרמה המקומית היה יתרון על זרמת חו"ל במדדי הפוריות. מקבץ של פרים דומיננטיים מקומיים, עם זרמה ששיעורי ההתעברות שלהם נמוכים מהממוצע, יכולים לתרום רבות להבדלים. דוגמאות לכך בסקירה זרמה שמקורה בבנקים או מפרים חיים - זרמה אינה משולה ליין – ככל שישן יותר, איכותה טובה יותר. בסקירה דוגמאות רבות המנתצות את הגישה הזו. אנו עוקבים על כך לאורך שנים. כיוון ששיטת ההקפאה לא השתנתה, וגם הניסוי של חומר המיהול לא השפיע, נשאר הבדל אחד שתמיד קיים: תכונת פוריות הזרמה שלא תשתנה "בבנקים". פר שלילי, יישאר שלילי, ולהיפך. אלא עם כן, קרתה לו בעיה פיסיולוגית או בריאותית שפגעה במנגנון הרבייתי שלו. התקופה אינה קלה במדדי הפוריות השונים. אנו ממשיכים לבדוק כל הזמן ויוזמים ישיבות מקצועיות עם גורמים רבים בענף כדי לבחון את הנתונים בהיבטים מקצועיים. לא לכל יהיו תשובות, אולם על לנו להיחפז ולשנות בצורה דרסטית את צורת השימוש בזרמת הפרים בישראל. איכותם טובה מאוד, הן ברמה הגנטית והן ברמה המעבדתית. מעת לעת, מתקיימת הצטברות של פרים שליליים לתכונת פוריות הזרמה. היה בעבר וגם יהיה בעתיד, ועלינו להשכיל ולדעת איך להשתמש בהם. ועוד לא הזכרנו את האקלים וחודשי השנה, פרים צעירים מול פרים בוגרים, ממשק שימוש בהורמונים, מצב אנרגטי של הפרות, ניתוח הזרמה במעבדה ועוד מכלול סיבות נוספות המשפיעות על הפוריות...... היריעה רחבה ולא כולם יהיו בסקירה אחת. נשאיר גם משהו להמשך.... בברכת שבת שלום ושבוע טוב והעיקר שנהייה בריאים ומאוחדים ביחד יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ