ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 02/09/18 סקירה שבועית 31.8.18
לכולם שלום, בטיפוח, לא ממתינים ל "אחרי החגים", וממשיכים להמליץ על הזרעת העתודות, ולאסוף את העגלים הנולדים. שידוך העתודות האחרון, היה לפרות עתודות, שהמליטו בחודשים יוני - יולי 2018. בטווח תאריכים זה, נשלפו 97 עתודות מרמת חמ"מ של 786. אנו מבצעים המלצות אלו בתדירות חודשית, ובכך לכסות את כלל העתודות, טרם הזרעתן. בסקירה, כלל העתודות המשודכות לפי משקים והסברים על מסך חדש בטאבלט
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ