ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 09/03/15 המלצת שיאון חדשה מחודש מרץ-מאי 2015
לרפתנים שלום, הפרים איפון וגרצייה סיימו את זרמתם מבנק הזרע שבשיאון. משך פעילותם היה כמעט שנתיים ימים ובעת הזו הם תרמו רבות לגנטיקה של העדר הישראלי. שני פרים אלו היו מיועדים בעיקר לעגלות. לאחר יציאתם, שיאון הוציאה המלצת שיאון חדשה (קובץ מצורף) לשלושת החודשים הקרובים. הפר שיחליף אותם בהזרעת העגלות הוא מסריט וכן שינויים קלים באחוזי השימוש של פרים אחרים. יש לקלוט את הקובץ הגנטי החדש ולעדכן מחדש את ההמלצות לשידוכי הפרות והעגלות.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ