ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 26/9/2019
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 10/17/2019

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 11/7/2019

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 6/30/2020

לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ