ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 10/12/2019
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 12/31/2019

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 1/21/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 9/13/2020

לוח פרים
מחירון שיאון
הזמנה זרמה ממויינת
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ