ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2016
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 11/09/16 סקירה מקצועית 9.9.16
כמות ההזרעות מינואר ועד אוגוסט. השלוחה שתרמה לגידול ההזרעות הראשונות במהלך חודשי האביב היא המבכירות ולא העגלות.
זרמות פרי חו"ל. בעקבות שיטפון של הצעות מזרמות המגיעות מעבר לים – רגע לעצור ולקרוא. הערכים של היום, הם ברוב המקרים ערכים שונים בעתיד. לעיתים המרחק בין ההבטחה של "מספרים יפים" למציאות הכואבת...מבחן הפרים בישראל, הוא גדול.
בסקירה, מקצת מההסברים. גם כך היא ארוכה, אולם בייחוד בשל הטבלאות הרבות.....
 08/09/16 נהלי עבודה בחגי תשרי ה'תשע"ז
מצורף נוהל עבודה חברת שיאון בחגי תשרי,
בברכה
הנהלת שיאון
 04/09/16 סקירה שבועית 2.9.16
הפרייה בשיאון- צוות המטפח את המקום ונותן השראה חיובית למקום העבודה. הבית המתחדש, שבימים אלו מסיימים את שיפוצו, מקרין אווירה טובה. חלק מהשיפוץ הוא לקבלת קבוצות רפתנים והסברים על הטיפוח, הפרים וכלל ענף הרפת, תוך כדי הפרדה מוחלטת מהאזורים האסורים להיות, והמותרים לצפייה.
אווירה טובה- מוצר טוב.....
 28/08/16 סקירה שבועית 19.8.16
מדדי פוריות בחורף האחרון - מדדים רבים מרכיבים את תמונת הפוריות הנמדדת בכל משק ומשק. בישראל, להבדיל ממדינות אחרות בעולם, אפשר ללמוד ולנתח את הנתונים בשל שקיפותם במערכת. מדדי המשקים הנאספים לתמונה כוללת, נותנים עוצמה לניתוח מקצועי ונכון יותר מול מספר הזרעות מועטות במשק זה או אחר.
הפעם סקירה המתמקדת בנתונים של שבעה אזורים שונים בארץ: העמקים והגולן, גליל מערבי, מפעלי העמק, גרנות, משקי הדרום, משקי חבל מעון (יח"מ), ערבה. נתוני המדדים נלקחו מהחורף האחרון – נובמבר 2015 עד אפריל 2016 - ממשקים שיתופיים באזורים השונים, המוצגים בסקירה, מהצפון לדרום.
הסקירה "קצת" ארוכה וזאת בשל חשיבות וריבוי הנתונים. ממליץ לקרוא אותה מודפסת או במסך גדול ולא בטלפון הנייד.
לוח הפרים החדש: החל את הזרעותיו במשקים. הפר סנטוס – בטבלת הפרים הפוריים תוקן ביום הראשון להזרעותיו במערכת כך שהזרעותיו יוכלו להיקלט במערכת נועה. תודה לרפתני גזית שצלצלו ולאתי ועדנה שתקנו בצורה מהירה
 17/08/16 לוח פרים אוגוסט 2016
בלוח הפרים החדש, 23 פרים: 12 פרים נבחנים ו-11 פרים ג'נומים.

מגוון רחב של פרים המומלצים להזרעת עגלות
מגוון רחב של פרים לתכונות המבוקשות באינדקס הישראלי להתקדמות גנטית:
פרים יצרניים
פרים ריכוזיים – רכיביי החלב
פרים עם תאים סומתים נמוכים
פרים עם תכונות משנה טובות – פוריות בנות, התמדה, הישרדות ואופן המלטת בנות הפר. פר אחרון ברשימה (סימי – 7614) עם תכונות המשנה הגבוהות ביותר, אחרי ג'ייג'יי
פרים עם תכונות עטין ורגליים טובות מאוד

המלצתנו להשתמש בכלל הפרים המופיעים בלוח ובכך לתרום להתקדמות גנטית חיובית לצד קווי דם שונים החיוניים ברפת.
בסקירה הסברים חשובים על השימוש בפרי הג'נומיק וביצועים ראשונים שלהם בתנאי ישראל, כולל השוואה שלהם לעומת ביצועי פרים שזרמתם מיובאת.

מאחל לכולם התקדמות גנטית ופורייה
בברכה,
יואל זרון
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ